Shareholder Information

***
Official Announcements and Information for Limited Partners of Arkley Brinc
FIFTH CALL TO SUBMIT SHARE DOCUMENTS
31st December 2020

 

PIĄTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Działając w imieniu spółki pod firmą Arkley Brinc spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASI spółka komandytowo - akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Mikołaja Kopernika 11/23, 00-359 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000777529, NIP: 5252783990, REGON: 382865592) („Spółka”), w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 288 i poz. 875), niniejszym wzywamy Państwa jako akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie do dnia 14 stycznia 2021r.

W przypadku woli osobistego składania dokumentów wskazujemy, iż będzie to możliwe w każdy dzień roboczy od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00.

Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez PKO Bank Polski S.A., wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15.07.2020 r.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z powołaną wyżej ustawą:

 1. Wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy Spółki pięciokrotnie, w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie.

 2. Spółka udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania.

 3. Wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia Spółki.

 4. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi

 5. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 31 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy Spółki.

 6. Po dniu 31 marca 2021 r. wobec Spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy Spółki.

 7. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, do dnia 31 marca 2026r.

Z poważaniem,

Piotr Wąsowski - Prezes Zarządu Komplementariusza - Arkley Brinc sp. z o.o. 

Bryony Cooper - Członek Zarządu Komplementariusza - Arkley Brinc sp. z o.o. 

FIFTH CALL TO SUBMIT SHARE DOCUMENTS

Acting on behalf of Arkley Brinc spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASI spółka komandytowo - akcyjna with its registered office in Warsaw (address: Mikołaja Kopernika 11/23, 00-359 Warsaw), entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for of the capital city of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register, under KRS number: 0000777529, NIP: 5252783990, REGON: 382865592) ("Company"), in compliance with the obligation under Art. 16 sec. 1 of the Act of August 30, 2019 amending the Act - Code of Commercial Companies and certain other acts (Journal of Laws of 2019, item 1798; amended: Journal of Laws of 2020, item 288 and item 875), we hereby call on you, as a shareholders of the Company, to submit the share ownership documents to the Company by January 14, 2021.

Should you wish to submit documents in person, we indicate that it will be possible every business day from Monday to Friday from 10:00 to 16:00.

Entries in the register of shareholders of the Company will be made based on the submitted documents. The register of shareholders will be kept by PKO Bank Polski S.A., chosen by a resolution of the General Meeting of the Company on 15/07/2020.

At the same time, we would like to inform you that in accordance with the above-mentioned Act:

 1. The shareholders are being called upon to submit share documents of the Company five times, with an interval not longer than one month and not shorter than two weeks.

 2. The Company makes information about the call to submit share documents available on the Company's website in a place designated for communication with shareholders for a period of not less than three years from the date of the first call.

 3. The call is made in the manner appropriate to the convening of the general meeting of the Company.

 4. The submission of share documents in the Company takes place against a written receipt issued to the submitting shareholder.

 5. The binding force of the share documents issued hitherto by the Company shall expire on March 31, 2021. Entries in the register of the Company's shareholders will take effect on the same day.

 6. After March 31, 2021, only entities entered in the register of the Company's shareholders is considered a shareholder towards the Company.

 7. The previously issued share documents are valid until March 31, 2026, only in regard to proving to the Company that the shareholder is entitled to share rights.

Piotr Wąsowski - President of the Management Board of the General Partner - Arkley Brinc sp. z o.o. 

Bryony Cooper - Member of the General Partner's Management Board - Arkley Brinc sp. z o.o. 

Fourth Call to Submit Share Documents
17th December 2020

 

CZWARTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Działając w imieniu spółki pod firmą Arkley Brinc spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASI spółka komandytowo - akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Mikołaja Kopernika 11/23, 00-359 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000777529, NIP: 5252783990, REGON: 382865592) („Spółka”), w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 288 i poz. 875), niniejszym wzywamy Państwa jako akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie do dnia 31 grudnia 2020r.

W przypadku woli osobistego składania dokumentów wskazujemy, iż będzie to możliwe w każdy dzień roboczy od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00.

Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez PKO Bank Polski S.A., wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15.07.2020 r.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z powołaną wyżej ustawą:

 1. Wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy Spółki pięciokrotnie, w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie.

 2. Spółka udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania.

 3. Wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia Spółki.

 4. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi

 5. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 31 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy Spółki.

 6. Po dniu 31 marca 2021 r. wobec Spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy Spółki.

 7. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, do dnia 31 marca 2026r.

Z poważaniem,

Piotr Wąsowski - Prezes Zarządu Komplementariusza - Arkley Brinc sp. z o.o. 

Bryony Cooper - Członek Zarządu Komplementariusza - Arkley Brinc sp. z o.o. 

 

FOURTH CALL TO SUBMIT SHARE DOCUMENTS

Acting on behalf of Arkley Brinc spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASI spółka komandytowo - akcyjna with its registered office in Warsaw (address: Mikołaja Kopernika 11/23, 00-359 Warsaw), entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for of the capital city of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register, under KRS number: 0000777529, NIP: 5252783990, REGON: 382865592) ("Company"), in compliance with the obligation under Art. 16 sec. 1 of the Act of August 30, 2019 amending the Act - Code of Commercial Companies and certain other acts (Journal of Laws of 2019, item 1798; amended: Journal of Laws of 2020, item 288 and item 875), we hereby call on you, as a shareholders of the Company, to submit the share ownership documents to the Company by December 31, 2020.

Should you wish to submit documents in person, we indicate that it will be possible every business day from Monday to Friday from 10:00 to 16:00.

Entries in the register of shareholders of the Company will be made based on the submitted documents. The register of shareholders will be kept by PKO Bank Polski S.A., chosen by a resolution of the General Meeting of the Company on 15/07/2020.

At the same time, we would like to inform you that in accordance with the above-mentioned Act:

 1. The shareholders are being called upon to submit share documents of the Company five times, with an interval not longer than one month and not shorter than two weeks.

 2. The Company makes information about the call to submit share documents available on the Company's website in a place designated for communication with shareholders for a period of not less than three years from the date of the first call.

 3. The call is made in the manner appropriate to the convening of the general meeting of the Company.

 4. The submission of share documents in the Company takes place against a written receipt issued to the submitting shareholder.

 5. The binding force of the share documents issued hitherto by the Company shall expire on March 31, 2021. Entries in the register of the Company's shareholders will take effect on the same day.

 6. After March 31, 2021, only entities entered in the register of the Company's shareholders is considered a shareholder towards the Company.

 7. The previously issued share documents are valid until March 31, 2026, only in regard to proving to the Company that the shareholder is entitled to share rights.

Piotr Wąsowski - President of the Management Board of the General Partner - Arkley Brinc sp. z o.o. 

Bryony Cooper - Member of the General Partner's Management Board - Arkley Brinc sp. z o.o. 

Third Call to Submit Share Documents
02nd December 2020

 

TRZECIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Działając w imieniu spółki pod firmą Arkley Brinc spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASI spółka komandytowo - akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Mikołaja Kopernika 11/23, 00-359 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000777529, NIP: 5252783990, REGON: 382865592) („Spółka”), w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 288 i poz. 875), niniejszym wzywamy Państwa jako akcjonariusza Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie do dnia 16 grudnia 2020r.

W przypadku woli osobistego składania dokumentów wskazujemy, iż będzie to możliwe w każdy dzień od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00.

Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez PKO Bank Polski S.A., wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15.07.2020 r.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z powołaną wyżej ustawą:

 1. Wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy Spółki pięciokrotnie, w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie.

 2. Spółka udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania.

 3. Wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia Spółki.

 4. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi

 5. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 31 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy Spółki.

 6. Po dniu 31 marca 2021 r. wobec Spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy Spółki.

 7. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, do dnia 31 marca 2026r.

Z poważaniem,

Piotr Wąsowski - Prezes Zarządu Komplementariusza - Arkley Brinc sp. z o.o. 

Bryony Cooper - Członek Zarządu Komplementariusza - Arkley Brinc sp. z o.o. 

 

THIRD CALL TO SUBMIT SHARE DOCUMENTS

Acting on behalf of Arkley Brinc spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASI spółka komandytowo - akcyjna with its registered office in Warsaw (address: Mikołaja Kopernika 11/23, 00-359 Warsaw), entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for of the capital city of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register, under KRS number: 0000777529, NIP: 5252783990, REGON: 382865592) ("Company"), in compliance with the obligation under Art. 16 sec. 1 of the Act of August 30, 2019 amending the Act - Code of Commercial Companies and certain other acts (Journal of Laws of 2019, item 1798; amended: Journal of Laws of 2020, item 288 and item 875), we hereby call on you, as a shareholder of the Company, to submit the share ownership documents to the Company by December 16, 2020.

Should you wish to submit documents in person, we indicate that it will be possible every day from Monday to Friday from 10:00 to 16:00.

Entries in the register of shareholders of the Company will be made based on the submitted documents. The register of shareholders will be kept by PKO Bank Polski S.A., chosen by a resolution of the General Meeting of the Company on 15/07/2020.

At the same time, we would like to inform you that in accordance with the above-mentioned Act:

 1. The shareholders are being called upon to submit share documents of the Company five times, with an interval not longer than one month and not shorter than two weeks.

 2. The Company makes information about the call to submit share documents available on the Company's website in a place designated for communication with shareholders for a period of not less than three years from the date of the first call.

 3. The call is made in the manner appropriate to the convening of the general meeting of the Company.

 4. The submission of share documents in the Company takes place against a written receipt issued to the submitting shareholder.

 5. The binding force of the share documents issued hitherto by the Company shall expire on March 31, 2021. Entries in the register of the Company's shareholders will take effect on the same day.

 6. After March 31, 2021, only entities entered in the register of the Company's shareholders is considered a shareholder towards the Company.

 7. The previously issued share documents are valid until March 31, 2026, only in regard to proving to the Company that the shareholder is entitled to share rights.

Piotr Wąsowski - President of the Management Board of the General Partner - Arkley Brinc sp. z o.o. 

Bryony Cooper - Member of the General Partner's Management Board - Arkley Brinc sp. z o.o. 

Second Call to Submit Share Documents
17th November 2020
DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI
Działając w imieniu spółki pod firmą Arkley Brinc spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASI spółka komandytowo - akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Mikołaja Kopernika 11/23, 00-359 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000777529, NIP: 5252783990, REGON: 382865592) („Spółka”), w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 288 i poz. 875), niniejszym wzywamy Państwa jako akcjonariusza Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie do dnia 1 grudnia 2020r.
W przypadku woli osobistego składania dokumentów wskazujemy, iż będzie to możliwe w każdy dzień od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00.
Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez PKO Bank Polski S.A., wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15.07.2020 r.
 
Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z powołaną wyżej ustawą:
 1. Wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy Spółki pięciokrotnie, w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie.
 2. Spółka udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania.
 3. Wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia Spółki.
 4. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi
 5. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 31 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy Spółki.
 6. Po dniu 31 marca 2021 r. wobec Spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy Spółki.
 7. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, do dnia 31 marca 2026r.
Z poważaniem,
Piotr Wąsowski - Prezes Zarządu Komplementariusza - Arkley Brinc sp. z o.o.
Bryony Cooper - Członek Zarządu Komplementariusza - Arkley Brinc sp. z o.o.
 
SECOND CALL TO SUBMIT SHARE DOCUMENTS
Acting on behalf of Arkley Brinc spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASI spółka komandytowo - akcyjna with its registered office in Warsaw (address: Mikołaja Kopernika 11/23, 00-359 Warsaw), entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for of the capital city of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register, under KRS number: 0000777529, NIP: 5252783990, REGON: 382865592) ("Company"), in compliance with the obligation under Art. 16 sec. 1 of the Act of August 30, 2019 amending the Act - Code of Commercial Companies and certain other acts (Journal of Laws of 2019, item 1798; amended: Journal of Laws of 2020, item 288 and item 875), we hereby call on you, as a shareholder of the Company, to submit the share ownership documents to the Company by December 1, 2020.
Should you wish to submit documents in person, we indicate that it will be possible every day from Monday to Friday from 10:00 to 16:00.
Entries in the register of shareholders of the Company will be made based on the submitted documents. The register of shareholders will be kept by PKO Bank Polski S.A., chosen by a resolution of the General Meeting of the Company on 15/07/2020.
 
At the same time, we would like to inform you that in accordance with the above-mentioned Act:
 1. The shareholders are being called upon to submit share documents of the Company five times, with an interval not longer than one month and not shorter than two weeks.
 2. The Company makes information about the call to submit share documents available on the Company's website in a place designated for communication with shareholders for a period of not less than three years from the date of the first call.
 3. The call is made in the manner appropriate to the convening of the general meeting of the Company.
 4. The submission of share documents in the Company takes place against a written receipt issued to the submitting shareholder.
 5. The binding force of the share documents issued hitherto by the Company shall expire on March 31, 2021. Entries in the register of the Company's shareholders will take effect on the same day.
 6. After March 31, 2021, only entities entered in the register of the Company's shareholders is considered a shareholder towards the Company.
 7. The previously issued share documents are valid until March 31, 2026, only in regard to proving to the Company that the shareholder is entitled to share rights.
Piotr Wąsowski - President of the Management Board of the General Partner - Arkley Brinc sp. z o.o.
Bryony Cooper - Member of the General Partner's Management Board - Arkley Brinc sp. z o.o.
First Call to Submit Share Documents
2nd November 2020
PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI
Działając w imieniu spółki pod firmą Arkley Brinc spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASI spółka komandytowo - akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Mikołaja Kopernika 11/23, 00-359 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000777529, NIP: 5252783990, REGON: 382865592) („Spółka”), w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 288 i poz. 875), niniejszym wzywamy Państwa jako akcjonariusza Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie do dnia 12 listopada 2020r.
W przypadku woli osobistego składania dokumentów wskazujemy, iż będzie to możliwe w każdy dzień od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00.
Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez PKO Bank Polski S.A., wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15.07.2020 r.
 
Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z powołaną wyżej ustawą:
 1. Wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy Spółki pięciokrotnie, w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie.
 2. Spółka udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania.
 3. Wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia Spółki.
 4. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi
 5. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 31 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy Spółki.
 6. Po dniu 31 marca 2021 r. wobec Spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy Spółki.
 7. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, do dnia 31 marca 2026r.
Z poważaniem,
Piotr Wąsowski - Prezes Zarządu Komplementariusza - Arkley Brinc sp. z o.o.
Bryony Cooper - Członek Zarządu Komplementariusza - Arkley Brinc sp. z o.o.
___________________________________________________________________
 
FIRST CALL TO SUBMIT SHARE DOCUMENTS
Acting on behalf of Arkley Brinc spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASI spółka komandytowo - akcyjna with its registered office in Warsaw (address: Mikołaja Kopernika 11/23, 00-359 Warsaw), entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for of the capital city of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register, under KRS number: 0000777529, NIP: 5252783990, REGON: 382865592) ("Company"), in compliance with the obligation under Art. 16 sec. 1 of the Act of August 30, 2019 amending the Act - Code of Commercial Companies and certain other acts (Journal of Laws of 2019, item 1798; amended: Journal of Laws of 2020, item 288 and item 875), we hereby call on you, as a shareholder of the Company, to submit the share ownership documents to the Company by November 12, 2020.
Should you wish to submit documents in person, we indicate that it will be possible every day from Monday to Friday from 10:00 to 16:00.
Entries in the register of shareholders of the Company will be made based on the submitted documents. The register of shareholders will be kept by PKO Bank Polski S.A., chosen by a resolution of the General Meeting of the Company on 15/07/2020.
 
At the same time, we would like to inform you that in accordance with the above-mentioned Act:
 1. The shareholders are being called upon to submit share documents of the Company five times, with an interval not longer than one month and not shorter than two weeks.
 2. The Company makes information about the call to submit share documents available on the Company's website in a place designated for communication with shareholders for a period of not less than three years from the date of the first call.
 3. The call is made in the manner appropriate to the convening of the general meeting of the Company.
 4. The submission of share documents in the Company takes place against a written receipt issued to the submitting shareholder.
 5. The binding force of the share documents issued hitherto by the Company shall expire on March 31, 2021. Entries in the register of the Company's shareholders will take effect on the same day.
 6. After March 31, 2021, only entities entered in the register of the Company's shareholders is considered a shareholder towards the Company.
 7. The previously issued share documents are valid until March 31, 2026, only in regard to proving to the Company that the shareholder is entitled to share rights.
Piotr Wąsowski - President of the Management Board of the General Partner - Arkley Brinc sp. z o.o.
Bryony Cooper - Member of the General Partner's Management Board - Arkley Brinc sp. z o.o.
Shareholders Register Announcement
27th October 2020
Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniu 30.09.2020 r. spółka pod firmą Arkley Brinc spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Mikołaja Kopernika 11/23, 00-359 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000752633, działając jako jedyny komplementariusz spółki pod firmą Arkley Brinc spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASI spółka komandytowo - akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Mikołaja Kopernika 11/23, 00-359 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS: 0000777529, NIP: 5252783990, REGON: 382865592 („Spółka”), w wykonaniu uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15.07.2020 r., zawarła z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie umowę na prowadzenie rejestru akcjonariuszy Spółki
________________________________________________________________________
 
Dear Shareholders,
We would like to inform you that on September 30, 2020, Arkley Brinc spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Warsaw (address: Mikołaja Kopernika 11/23, 00-359 Warsaw), entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register under KRS number : 0000752633, acting as the sole general partner (polish term: komplementariusz) of Arkley Brinc spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASI spółka komandytowo - akcyjna with its registered office in Warsaw (address: Mikołaja Kopernika 11/23, 00-359 Warsaw), entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, under the KRS number: 0000777529, NIP: 5252783990, REGON: 382865592 ("Company"), in the implementation of resolution No. 4 of the Extraordinary General Meeting of the Company of 15.07.2020, concluded with Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna with its registered office in Warsaw - an agreement for maintaining the register of the Company's shareholders.
 
Yours faithfully,
The Management Board of the General partner / Zarząd komplementariusza Spółki